Knuttschwärme im Watt

Knuttschwärme im Watt

2021-Öllasur auf Holz-90 x 50 cm